Research Articles
Graphene photodetector employing double slot structure with enhanced responsivity and large bandwidth
Siqi Yan, Yan Zuo, Sanshui Xiao, Leif Katsuo Oxenløwe, and Yunhong Ding
Opto-Electronic Advances
  • Jan. 17, 2023
  • Vol. 5, Issue 12 (2022)
Research Articles
Highly sensitive and fast response strain sensor based on evanescently coupled micro/nanofibers
Wen Yu, Ni Yao, Jing Pan, Wei Fang, Xiong Li, Limin Tong, and Lei Zhang
Opto-Electronic Advances
  • Jan. 17, 2023
  • Vol. 5, Issue 9 (2022)
Research Articles
The real-time dynamic holographic display of LN:Bi,Mg crystals and defect-related electron mobility
Shuolin Wang, Yidong Shan, Dahuai Zheng, Shiguo Liu, Fang Bo, Hongde Liu, Yongfa Kong, and Jingjun Xu
Opto-Electronic Advances
  • Jan. 17, 2023
  • Vol. 5, Issue 12 (2022)
Research Articles
Beyond Lambertian light trapping for large-area silicon solar cells: fabrication methods
Jovan Maksimovic, Jingwen Hu, Soon Hock Ng, Tomas Katkus, Gediminas Seniutinas, Tatiana Pinedo Rivera, Michael Stuiber, Yoshiaki Nishijima, Sajeev John, and Saulius Juodkazis
Opto-Electronic Advances
  • Jan. 17, 2023
  • Vol. 5, Issue 9 (2022)
Research Articles
All-fiber-transmission photometry for simultaneous optogenetic stimulation and multi-color neuronal activity recording
Zhongyang Qi, Qingchun Guo, Shu Wang, Mingyue Jia, Xinwei Gao, Minmin Luo, and Ling Fu
Opto-Electronic Advances
  • Jan. 17, 2023
  • Vol. 5, Issue 12 (2022)