Nano-buffer controlled electron tunneling to regulate heterojunctional interface emission
Wei Liu, Zhuxin Li, Zengliang Shi, Ru Wang, Yizhi Zhu, and Chunxiang Xu
Opto-Electronic Advances
  • Nov. 15, 2021
  • Vol.4, Issue 9 (2021)
An advanced III-V-on-silicon photonic integration platform
Yingtao Hu, Di Liang, and Raymond G. Beausoleil
Opto-Electronic Advances
  • Nov. 15, 2021
  • Vol.4, Issue 9 (2021)
Light-triggered interfacial charge transfer and enhanced photodetection in CdSe/ZnS quantum dots/MoS2 mixed-dimensional phototransistors
Ziwei Li, Wen Yang, Ming Huang, Xin Yang, Chenguang Zhu, Chenglin He, Lihui Li, Yajuan Wang, Yunfei Xie, Zhuoran Luo, Delang Liang, Jianhua Huang, Xiaoli Zhu, Xiujuan Zhuang, Dong Li, and Anlian Pan
Opto-Electronic Advances
  • Nov. 15, 2021
  • Vol.4, Issue 9 (2021)
Quantum photonics based on metasurfaces
Jun Liu, Mingqian Shi, Zhuo Chen, Shuming Wang, Zhenlin Wang, and Shining Zhu
Opto-Electronic Advances
  • Nov. 15, 2021
  • Vol.4, Issue 9 (2021)
Photoluminescence control by hyperbolic metamaterials and metasurfaces: a review
Leonid Yu. Beliaev, Osamu Takayama, Pavel N. Melentiev, and Andrei V. Lavrinenko
Opto-Electronic Advances
  • Sep. 24, 2021
  • Vol.4, Issue 8 (2021)