Athermal third harmonic generation in micro-ring resonators
Shaohao Wang, Yuhua Li, Brent E. Little, Leiran Wang, Xiang Wang, Roy R. Davidson, and Sai Tak Chu
Opto-Electronic Advances
  • Jun. 18, 2021
  • Vol.3, Issue 12 (2020)
Helicity-dependent THz emission induced by ultrafast spin photocurrent in nodal-line semimetal candidate Mg3Bi2
Mingyu Tong, Yuze Hu, Xiangnan Xie, Xiegang Zhu, Zhenyu Wang, Xiang'ai Cheng, and Tian Jiang
Opto-Electronic Advances
  • Jun. 18, 2021
  • Vol.3, Issue 12 (2020)
High-sensitivity distributed dynamic strain sensing by combining Rayleigh and Brillouin scattering
Benzhang Wang, Dexin Ba, Qi Chu, Liqiang Qiu, Dengwang Zhou, and Yongkang Dong
Opto-Electronic Advances
  • Jun. 18, 2021
  • Vol.3, Issue 12 (2020)
Multidimensional manipulation of wave fields based on artificial microstructures
Yuebian Zhang, Hui Liu, Hua Cheng, Jianguo Tian, and Shuqi Chen
Opto-Electronic Advances
  • Jun. 18, 2021
  • Vol.3, Issue 11 (2020)
Observation and optimization of 2 μm mode-locked pulses in all-fiber net anomalous dispersion laser cavity
Wanzhuo Ma, Desheng Zhao, Runmin Liu, Tianshu Wang, Quan Yuan, Hao Xiong, Haiying Ji, and Huilin Jiang
Opto-Electronic Advances
  • Jun. 18, 2021
  • Vol.3, Issue 11 (2020)