Research Articles
The photon detection mode of photomultiplier tubes considering the pulse height distribution
Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Feb. 23, 2023
 • Vol. 42, Issue 1 (2023)
Research Articles
Studies on the surface treatment of InAs/GaSb type-II super-lattice long-wave infrared detectors
Yu-Rong CUI, Yi ZHOU, Min HUANG, Fang-Fang WANG, Zhi-Cheng XU, Jia-Jia XU, Jian-Xin CHEN, and Li HE
Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Feb. 23, 2023
 • Vol. 42, Issue 1 (2023)
Research Articles
Effects of incident spectrum and radiative power intensity on the performance of GaSb thermophotovoltaic cell
Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Feb. 23, 2023
 • Vol. 42, Issue 1 (2023)
Research Articles
High-efficiency nano laser based on multipath positive feedback mechanism of matching zero-index metamaterials
Zhen-Qing ZHANG, Li-Juan DONG, Fu-Sheng DENG, Yun-Hui LI, Jing-Ping XU, Yong SUN, and Hong CHEN
Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Feb. 23, 2023
 • Vol. 42, Issue 1 (2023)
Research Articles
Multiblock compressed sensing imaging in real time
Hu LI, Xue-Feng LIU, Xu-Ri YAO, Fan LIU, Shen-Cheng DOU, Tai HU, and Guang-Jie ZHAI
Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Feb. 23, 2023
 • Vol. 42, Issue 1 (2023)
Top Downloads
 • Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Vol. 41, Issue 5, 844 (2022)
 • Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Vol. 41, Issue 1, 2021348 (2022)
 • Journal of Infrared and Millimeter Waves
 • Vol. 41, Issue 1, 2022002 (2022)