Research Articles
[in Chinese]
LU Hong-Bo, LI Xin-Yi, LI Ge, ZHANG Wei, HU Shu-Hong, DAI Ning, and YANG Gui-Ting
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Jun. 16, 2021
  • Vol.40, Issue 1 (2021)
Research Articles
[in Chinese]
XU Jie, XU Zheng-Bin, GUO Jian, QIAN Cheng, and ZHAO Di-Xian
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Jun. 16, 2021
  • Vol.40, Issue 1 (2021)
Research Articles
[in Chinese]
TIAN Yao-Ling, HUANG Kun, CEN Ji-Na, TANG Chuan-Yun, Lin Chang-Xing, and ZHANG Jian
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Jun. 16, 2021
  • Vol.40, Issue 1 (2021)
Research Articles
[in Chinese]
WANG Peng, YAO Hong-Yu, and ZHANG Gong
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Jun. 16, 2021
  • Vol.40, Issue 1 (2021)
Research Articles
Solid-state power amplifiers for space: going to extremely high frequency
YANG Fei, ZHAO Heng-Fei, LIU Jiang-Tao, LIU Rui-Zhu, LIU Yuan-Ping, HU Feng-Jiao, SUN Shu-Feng, YU Hong-Xi, and ZHOU Ying
Journal of Infrared and Millimeter Waves
  • Jun. 16, 2021
  • Vol.40, Issue 1 (2021)