Research Articles
Design and experiment of a tunable narrow-passband deep UV light source
Opto-Electronic Engineering
  • Sep. 17, 2021
  • Vol.48, Issue 8 (2021)
Research Articles
Optimized bow-tie metasurface and its application in trace detection of lead ion
Junqing Zhang, Yiping Wu, Shenghao Chen, Shiyi Gu, Li Sun, Ming Zhou, and Lin Chen
Opto-Electronic Engineering
  • Sep. 17, 2021
  • Vol.48, Issue 8 (2021)
Research Articles
Background suppression for infrared dim small target scene based on adaptive gradient reciprocal filtering
Biao Li, Zhiyong Xu, Chen Wang, Jianlin Zhang, Xiangru Wang, and Xiangsuo Fan
Opto-Electronic Engineering
  • Sep. 17, 2021
  • Vol.48, Issue 8 (2021)
Research Articles
Design of an integrated multi-line LiDAR analog front-end micromodule
Yuanqi Lin, Yiqiang Zhao, Mao Ye, Xiaoxiao Zheng, and Jianyan Du
Opto-Electronic Engineering
  • Sep. 17, 2021
  • Vol.48, Issue 8 (2021)
Research Articles
Fabrication of optical mirrors by epoxy replication
Ying Zhang, Hong Liu, Xiaoan Chen, Pan Min, and Rui Luo
Opto-Electronic Engineering
  • Sep. 17, 2021
  • Vol.48, Issue 8 (2021)