Light field depth estimation using weighted side window angular coherence
Ma Shuai, Wang Ning, Zhu Licheng, Wang Shuai, Yang Ping, and Xu Bing
Opto-Electronic Engineering
  • Aug. 06, 2022
  • Vol. 48, Issue 12 (2021)
Recent research progress in optical super-resolution planar meta-lenses
Zhou Yi, Liang Gaofeng, Wen Zhongquan, Zhang Zhihai, Shang Zhengguo, and Chen Gang
Opto-Electronic Engineering
  • Aug. 06, 2022
  • Vol. 48, Issue 12 (2021)
Proposal application, peer review and funding of optics and optoelectronics in 2021: an overview
Opto-Electronic Engineering
  • Aug. 06, 2022
  • Vol. 48, Issue 12 (2021)
Multi-task learning for thermal pedestrian detection
Gou Yutao, Ma Liang, Song Yixuan, Jin Lei, and Lei Tao
Opto-Electronic Engineering
  • Aug. 06, 2022
  • Vol. 48, Issue 12 (2021)
Point cloud-image data fusion for road segmentation
Zhang Ying, Huang Yingping, Guo Zhiyang, and Zhang Chong
Opto-Electronic Engineering
  • Aug. 06, 2022
  • Vol. 48, Issue 12 (2021)