Research Articles
Editorial for special issue on Optical field manipulation by metasurfaces
Opto-Electronic Engineering
  • Nov. 15, 2023
  • Vol. 50, Issue 8 (2023)
Research Articles
Far-field radiation manipulations of on-chip optical near-fields
Yizhen Chen, Weikang Pan, Xiangyu Jin, Qiong He, Lei Zhou, and Shulin Sun
Opto-Electronic Engineering
  • Nov. 15, 2023
  • Vol. 50, Issue 8 (2023)
Research Articles
Multifunctional metasurface image display enabled by merging spatial frequency multiplexing and near- and far-field multiplexing
Opto-Electronic Engineering
  • Nov. 15, 2023
  • Vol. 50, Issue 8 (2023)
Research Articles
Research progress and applications of dynamically tunable metasurfaces
Jiawei Wang, Ke Li, Ming Cheng, Lei Chen, Delai Kong, and Yanjun Liu
Opto-Electronic Engineering
  • Nov. 15, 2023
  • Vol. 50, Issue 8 (2023)
Research Articles
Research progress and applications of spectral imaging based on metasurfaces
Yuanqing Wan, Weijun Liu, Ruoyu Lin, Haoxiang Yu, and Shuming Wang
Opto-Electronic Engineering
  • Nov. 15, 2023
  • Vol. 50, Issue 8 (2023)