Research Articles
Classification algorithm of retinopathy based on attention mechanism and multi feature fusion
Opto-Electronic Engineering
  • Feb. 27, 2023
  • Vol. 50, Issue 1 (2023)
Research Articles
Few-shot object detection via online inferential calibration
Hao Peng, Wanqi Wang, Long Chen, Xianrong Peng, Jianlin Zhang, Zhiyong Xu, Yuxing Wei, and Meihui Li
Opto-Electronic Engineering
  • Feb. 27, 2023
  • Vol. 50, Issue 1 (2023)
Research Articles
Breast tumor grading network based on adaptive fusion and microscopic imaging
Pan Huang, Peng He, Xing Yang, Jiayang Luo, Hualiang Xiao, Sukun Tian, and Peng Feng
Opto-Electronic Engineering
  • Feb. 27, 2023
  • Vol. 50, Issue 1 (2023)
Research Articles
Fabrication and properties of fiber-based organic photodetectors
Xueyuan Wu, Xiaosong Du, Qingxia Liu, Huiling Tai, and Yang Wang
Opto-Electronic Engineering
  • Feb. 27, 2023
  • Vol. 50, Issue 1 (2023)
Research Articles
Intravascular ultrasound image segmentation combining polar coordinate modeling and a neural network
Jingyu Liu, Huaiyu Cai, Wenyue Hao, Tingtao Zuo, Zhongwei Jia, Yi Wang, and Xiaodong Chen
Opto-Electronic Engineering
  • Feb. 27, 2023
  • Vol. 50, Issue 1 (2023)