Research Articles
In First Time: Synthesis and Spectroscopic Interpretations of Manganese(Ⅱ), Nickel(Ⅱ) and Mercury(Ⅱ) Clidinium Bromide Drug Complexes
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Oct. 29, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Research Articles
Spectroscopic and Fluorescence Studies on the Trivalent Ce, Eu, Nd and La Metal Ions Rhodamine C Florescent Dye Complexes
Moamen S. Refat, Mahmoud Salman, Akram M. El-Didamony, Hammad Fetooh, Eman S.E. Abd El-Maksoud, and Mohamed Y. El-Sayed
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Oct. 29, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Research Articles
Diagnosis of Atmospheric Pressure Argon/Air Needle-Ring Dielectric Barrier Discharge Emission Spectrum
LI Zheng-kai, CHEN Lei, WANG Mei-qi, SONG Peng, YANG Kun, and ZENG Wen
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Oct. 29, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Research Articles
Research on Spectral Measurement Technology and Surface Material Analysis of Space Target
DENG Shi-yu, LIU Cheng-zhi, TAN Yong, LIU De-long, JIANG Chun-xu, KANG Zhe, LI Zhen-wei, FAN Cun-bo, ZHU Cheng-wei, ZHANG Nan, CHEN Long, NIU Bing-li, and LÜ Zhong
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Oct. 29, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Research Articles
Desalination Monitoring of Wooden Shipwreck Components of the Qing Dynasty Marine Shipwreck, Xiaobaijiao No.1
DU Jing, JIN Tao, HU Feng-dan, ZHANG Chi, ZHU Tie-quan, ZHAN Chang-fa, LI Nai-sheng, JIA Zheng, and CHEN Yue
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Oct. 29, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)