Research Articles
Using Ensemble Refinement (ER) Method to Optimize Transfer Set of Near-Infrared Spectra
Kai-yi ZHENG, Wen ZHANG, Fu-yuan DING, Chen-guang ZHOU, Ji-yong SHI, Marunaka Yoshinori, and Xiao-bo ZOU
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Jul. 25, 2023
  • Vol. 42, Issue 4 (2022)
Research Articles
Effects of Different Light Qualities on Growth and Ginsenoside Contents in Callus of Panax ginseng
Yue-ying REN, Chen NIU, Jing-jing WANG, He YANG, Yong-hua XU, and Zhi LIU
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Jul. 25, 2023
  • Vol. 42, Issue 4 (2022)
Research Articles
Spectral Angles of Plant Leaves as Indicators of Uranium Pollution in Soil
Wei-hong WANG, Xue-gang LUO, Feng-qiang WU, Ling LIN, and Jun-jie LI
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Jul. 25, 2023
  • Vol. 42, Issue 4 (2022)
Research Articles
Study on Distribution Characteristics of Different Nitrogen and Phosphorus Fractions by Spectrophotometry in Baiyangdian Lake and Source Analysis
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Jul. 25, 2023
  • Vol. 42, Issue 4 (2022)
Research Articles
Detection of Low Chromaticity Difference Foreign Matters in Soy Protein Meat Based on Hyperspectral Imaging Technology
Ji-yong SHI, Chuan-peng LIU, Zhi-hua LI, Xiao-wei HUANG, Xiao-dong ZHAI, Xue-tao HU, Xin-ai ZHANG, Di ZHANG, and Xiao-bo ZOU
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Jul. 25, 2023
  • Vol. 42, Issue 4 (2022)