Research Articles
Validity and Redundancy of Spectral Data in the Detection Algorithm of Sucrose-Doped Content in Tea
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Nov. 23, 2022
  • Vol. 42, Issue 11 (2022)
Research Articles
Application of LEFC-2006 in Thallium Monitoring of Water Quality
Hai-lan LIN, Zhong-ting HUANG, Yang CHEN, Tao YU, Yun-bo YANG, Jun-ping BI, and Pei LIU
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Nov. 23, 2022
  • Vol. 42, Issue 11 (2022)
Research Articles
Fusion of Visible Near-Infrared (VNIR) Hyperspectral Imaging and Texture Feature for Prediction of Total Phenolics Content in Tan Mutton
You-rui SUN, Mei GUO, Gui-shan LIU, Nai-yun FAN, Hao-nan ZHANG, Yue LI, Fang-ning PU, Shi-hu YANG, and Hao WANG
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Nov. 23, 2022
  • Vol. 42, Issue 11 (2022)
Research Articles
Early Bruise Detection of Crystal Pear Based on Hyperspectral Imaging Technology and Transfer Learning
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Nov. 23, 2022
  • Vol. 42, Issue 11 (2022)
Research Articles
Palmprint Recognition Method Based on Multispectral Image Fusion
Xue-bin XU, Xiao-min XING, Mei-juan AN, Shu-xin CAO, Kan MENG, and Long-bin LU
Spectroscopy and Spectral Analysis
  • Nov. 23, 2022
  • Vol. 42, Issue 11 (2022)