• Laser & Optoelectronics Progress
  • Vol. 59, Issue 1, 0100003 (2022)
Wang Haoyu, Wu Shuanghong*, Zhang Haolin, Wang Sheng, Wang Rui, and Wang Xiangru**
Author Affiliations
  • College of Optoelectronics Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu , Sichuan 610054, China
  • show less
    DOI: 10.3788/LOP202259.0100003 Cite this Article
    Haoyu Wang, Shuanghong Wu, Haolin Zhang, Sheng Wang, Rui Wang, Xiangru Wang. Research Progress of Photomultiplication-Type Organic Photodetectors[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(1): 0100003 Copy Citation Text show less