Research Articles
Fluorescence interference structured illumination microscopy for 3D morphology imaging with high axial resolution
Yile Sun, Hongfei Zhu, Lu Yin, Hanmeng Wu, Mingxuan Cai, Weiyun Sun, Yueshu Xu, Xinxun Yang, Jiaxiao Han, Wenjie Liu, Yubing Han, Xiang Hao, Renjie Zhou, Cuifang Kuang, and Xu Liu
Advanced Photonics
 • Sep. 22, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
Research Articles
On-chip metamaterial-enabled high-order mode-division multiplexing
Yu He, Xingfeng Li, Yong Zhang, Shaohua An, Hongwei Wang, Zhen Wang, Haoshuo Chen, Yetian Huang, Hanzi Huang, Nicolas K. Fontaine, Roland Ryf, Yuhan Du, Lu Sun, Xingchen Ji, Xuhan Guo, Yingxiong Song, Qianwu Zhang, and Yikai Su
Advanced Photonics
 • Sep. 18, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
Research Articles
Nonrelativistic and nonmagnetic terahertz-wave generation via ultrafast current control in anisotropic conductive heterostructures
Sheng Zhang, Yongwei Cui, Shunjia Wang, Haoran Chen, Yaxin Liu, Wentao Qin, Tongyang Guan, Chuanshan Tian, Zhe Yuan, Lei Zhou, Yizheng Wu, and Zhensheng Tao
Advanced Photonics
 • Sep. 18, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
Research Articles
Unconventional bound states in the continuum from metamaterial-induced electron acoustic waves
Wenhui Wang, Antonio Günzler, Bodo D. Wilts, Ullrich Steiner, and Matthias Saba
Advanced Photonics
 • Sep. 06, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
Reviews
Dynamically responsive photonic metal–organic frameworks
He-Qi Zheng, Lin Zhang, Yuanjing Cui, and Guodong Qian
Advanced Photonics
 • Sep. 06, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
AP Highlights
Generation of nearly deterministic OAM-based entangled states offers a bridge between photonic technologies for quantum advancements
Advanced Photonics
 • Sep. 12, 2023
 • Vol. 5, Issue 4 (2023)
AP Highlights
Researchers have developed a photoelectrochemical technique that enables precise wavelength tuning of semiconductor lasers with sub-nanometer accuracy
Advanced Photonics
 • Sep. 12, 2023
 • Vol. 5, Issue 5 (2023)
AP Highlights
Breakthrough method harnesses nonlinear scattering waves through advanced scattering matrix techniques
Advanced Photonics
 • Sep. 12, 2023
 • Vol. 5, Issue 4 (2023)
AP Highlights
A hybrid system of electronic encoding and diffractive optical decoding transmits optical information through random, unknown diffusers with high fidelity
Advanced Photonics
 • Sep. 12, 2023
 • Vol. 5, Issue 4 (2023)
Top Downloads
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 3, 033001 (2023)
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 1, 016006 (2023)
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 2, 024001 (2023)
Article Video
Intracavity spatiotemporal metasurfaces
Advanced Photonics
 • Feb. 22, 2023
 • Vol. 5 Issue 2 026002 (2023)