Special Issue on Lithium Niobate Based Photonic Devices
Recent progress of second harmonic generation based on thin film lithium niobate [Invited]
Yang Li, Zhijin Huang, Wentao Qiu, Jiangli Dong, Heyuan Guan, and Huihui Lu
Review of Optics: a virtual journal
  • May. 25, 2021
  • Vol.19, Issue 6 (2021)
Integrated Optics
Electro-optic polymer ring resonator modulators [Invited]
Review of Optics: a virtual journal
  • Feb. 04, 2021
  • Vol.19, Issue 4 (2021)
Integrated Optics
Intelligent algorithms: new avenues for designing nanophotonic devices [Invited]
Lifeng Ma, Jing Li, Zhouhui Liu, Yuxuan Zhang, Nianen Zhang, Shuqiao Zheng, and Cuicui Lu
Review of Optics: a virtual journal
  • Dec. 28, 2020
  • Vol.19, Issue 1 (2021)
Reviews
Light field on a chip: metasurface-based multicolor holograms
Dandan Wen, Jasper J. Cadusch, Jiajun Meng, and Kenneth B. Crozier
Review of Optics: a virtual journal
  • Mar. 04, 2021
  • Vol.3, Issue 2 (2021)
Reviews
Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers
Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao
Review of Optics: a virtual journal
  • Jan. 08, 2021
  • Vol.3, Issue 1 (2021)