Review Article
Microcavity exciton polaritons at room temperature
Sanjib Ghosh, Rui Su, Jiaxin Zhao, Antonio Fieramosca, Jinqi Wu, Tengfei Li, Qing Zhang, Feng Li, Zhanghai Chen, Timothy Liew, Daniele Sanvitto, and Qihua Xiong
Review of Optics: a virtual journal
  • Aug. 03, 2022
  • Vol. 1, Issue 1 (2022)
Review Article
Topological photonics in metamaterials
Shaojie Ma, Biao Yang, and Shuang Zhang
Review of Optics: a virtual journal
  • Aug. 03, 2022
  • Vol. 1, Issue 1 (2022)
Review Article
Information metasurfaces and intelligent metasurfaces
Qian Ma, Che Liu, Qiang Xiao, Ze Gu, Xinxin Gao, Lianlin Li, and Tie Jun Cui
Review of Optics: a virtual journal
  • Aug. 03, 2022
  • Vol. 1, Issue 1 (2022)
Reviews
Recent advances in photonics of three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2
Renlong Zhou, Kaleem Ullah, Naveed Hussain, Mohammed M. Fadhali, Sa Yang, Qiawu Lin, Muhammad Zubair, and Muhammad Faisal Iqbal
Review of Optics: a virtual journal
  • Nov. 14, 2022
  • Vol. 1, Issue 2 (2022)
Reviews
Deep learning spatial phase unwrapping: a comparative review
Kaiqiang Wang, Qian Kemao, Jianglei Di, and Jianlin Zhao
Review of Optics: a virtual journal
  • Aug. 03, 2022
  • Vol. 1, Issue 1 (2022)