Articles
A 640 × 640 ISFET array for detecting cell metabolism
Ling Yang, Yizheng Huang, Zhigang Song, Manqing Tan, Yude Yu, and Zhao Li
Journal of Semiconductors
 • Mar. 20, 2023
 • Vol. 44, Issue 2 (2023)
Articles
Microcantilever sensors for biochemical detection
Jingjing Wang, Baozheng Xu, Yinfang Zhu, and Junyuan Zhao
Journal of Semiconductors
 • Mar. 20, 2023
 • Vol. 44, Issue 2 (2023)
Articles
Advanced biosensing technologies for monitoring of agriculture pests and diseases: A review
Jiayao He, Ke Chen, Xubin Pan, Junfeng Zhai, and Xiangmei Lin
Journal of Semiconductors
 • Mar. 20, 2023
 • Vol. 44, Issue 2 (2023)
Articles
A brief review of novel nucleic acid test biosensors and their application prospects for salmonids viral diseases detection
Xiaofei Liu, Songyin Qiu, Haiping Fang, Lin Mei, Hongli Jing, Chunyan Feng, Shaoqiang Wu, and Xiangmei Lin
Journal of Semiconductors
 • Mar. 20, 2023
 • Vol. 44, Issue 2 (2023)
Articles
Application and prospect of semiconductor biosensors in detection of viral zoonoses
Jiahao Zheng, Chunyan Feng, Songyin Qiu, Ke Xu, Caixia Wang, Xiaofei Liu, Jizhou Lv, Haoyang Yu, and Shaoqiang Wu
Journal of Semiconductors
 • Mar. 20, 2023
 • Vol. 44, Issue 2 (2023)
Top Downloads
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 11, 110201 (2022)
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 7, 070201 (2022)
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 4, 042101 (2022)
 • Journal of Semiconductors
 • Vol. 43, Issue 5, 050202 (2022)