RESEARCH LETTER
Fine-grained Ce,Y:SrHfO3 Scintillation Ceramics Fabricated by Hot Isostatic Pressing
ZHU Danyang, QIAN Kang, CHEN Xiaopu, HU Zewang, LIU Xin, LI Xiaoying, PAN Yubai, MIHÓKOVÁ Eva, NIKL Martin, and LI Jiang
Journal of Inorganic Materials
  • Nov. 26, 2021
  • Vol.36, Issue 10 (2021)
RESEARCH LETTER
Influence of SiC Nanowires on the Damage Evolution of SiCf/SiC Composites
LI Longbin, XUE Yudong, HU Jianbao, YANG Jinshan, ZHANG Xiangyu, and DONG Shaoming
Journal of Inorganic Materials
  • Nov. 26, 2021
  • Vol.36, Issue 10 (2021)
RESEARCH LETTER
Optimizing Microstructure and Properties of SiCf/SiC Composites Prepared by Reactive Melt Infiltration
ZHANG Junmin, CHEN Xiaowu, LIAO Chunjin, GUO Feiyu, YANG Jinshan, ZHANG Xiangyu, and DONG Shaoming
Journal of Inorganic Materials
  • Nov. 26, 2021
  • Vol.36, Issue 10 (2021)
RESEARCH LETTER
Influence of Al Content on Oxidation Resistance of Phase-pure Ti2AlC under Simulated Loss-of-coolant Accident Conditions
LEI Yiming, ZHANG Jie, BAI Guanghai, ZHANG Yanwei, WANG Xiaohui, and WANG Jingyang
Journal of Inorganic Materials
  • Nov. 26, 2021
  • Vol.36, Issue 10 (2021)
RESEARCH ARTICLE
Hydrothermal Preparation and Characterization of Zn, Si, Mg, Fe Doped Hydroxyapatite
SONG Keke, HUANG Hao, LU Mengjie, YANG Anchun, WENG Jie, and DUAN Ke
Journal of Inorganic Materials
  • Nov. 26, 2021
  • Vol.36, Issue 10 (2021)