EDITORIAL
Prussian Blue Modified Biochar: Preparation and Adsorption of Ammonia Nitrogen from Sewage
Yefan YU, Ling XU, Zhongbing NI, Dongjian SHI, and Mingqing CHEN
Journal of Inorganic Materials
  • Sep. 27, 2023
  • Vol. 38, Issue 2 (2023)
EDITORIAL
YBa2Cu3O7-δ Thin Film: Preparation by BaCl2/BaF2-MOD Method and Superconducting Property
Mingyue CHEN, Zhichao YAN, Jing CHEN, Minjuan LI, Zhiyong LIU, and Chuanbing CAI
Journal of Inorganic Materials
  • Sep. 27, 2023
  • Vol. 38, Issue 2 (2023)
EDITORIAL
Fabrication of Transparent AlON by Gel Casting and Pressureless Sintering
Xihai JIN, Manjiang DONG, Yanmei KAN, Bo LIANG, and Shaoming DONG
Journal of Inorganic Materials
  • Sep. 27, 2023
  • Vol. 38, Issue 2 (2023)
EDITORIAL
Effects of Carbon Sources on Structure and Properties of TaC Ceramic Powder Prepared by Polymer Derived Ceramics
Journal of Inorganic Materials
  • Sep. 27, 2023
  • Vol. 38, Issue 2 (2023)
EDITORIAL
Tensile Creep Behavior of Cansas-II SiCf/SiC Composites at High Temperatures
Kaikai JING, Haoyang GUAN, Siyu ZHU, Chao ZHANG, Yongsheng LIU, Bo WANG, Jing WANG, Mei LI, and Chengyu ZHANG
Journal of Inorganic Materials
  • Sep. 27, 2023
  • Vol. 38, Issue 2 (2023)