Frontier technology of infrared photodetector $ Materials and devices for multi-mode infrared detection
Research progress of uncooled infrared detectors(Invited)
Yu Lijing, Tang Libin, Yang Wenyun, and Hao Qun
Infrared and Laser Engineering
  • Mar. 24, 2021
  • Vol.50, Issue 1 (2021)
Frontier technology of infrared photodetector $ Materials and devices for multi-mode infrared detection
Fundamental researches on the quantum well interband transition detector(Invited)
Yue Chen, Yang Haojun, Wu Haiyan, Li Yangfeng, Sun Ling, Deng Zhen, Du Chunhua, Jiang Yang, Ma Ziguang, Wang Wenxin, Jia Haiqiang, and Chen Hong
Infrared and Laser Engineering
  • Mar. 24, 2021
  • Vol.50, Issue 1 (2021)
Frontier technology of infrared photodetector $ Materials and devices for multi-mode infrared detection
Plasmonic microcavity coupled high extinction ratio polarimetric long wavelength quantum well infrared photodetectors(Invited)
Li Zhifeng, Li Qian, Jing Youliang, Zhou Yuwei, Zhou Jing, Chen Pingping, Zhou Xiaohao, Li Ning, Chen Xiaoshuang, and Lu Wei
Infrared and Laser Engineering
  • Mar. 24, 2021
  • Vol.50, Issue 1 (2021)
Frontier technology of infrared photodetector $ Avalanche amplified infrared single photon detector manipulated by optical field
Development of silicon single photon detector and its application in high-precision satellite-to-ground time comparison (Invited)
Liu Qiaoli, Liu Chang, Wang Yitong, Hao Lingxiang, Huang Yongqing, Hu Anqi, and Guo Xia
Infrared and Laser Engineering
  • Mar. 24, 2021
  • Vol.50, Issue 1 (2021)
Frontier technology of infrared photodetector $ Avalanche amplified infrared single photon detector manipulated by optical field
Research progress of broadband achromatic infrared metalens (Invited)
Ou Kai, Yu Feilong, Chen Jin, Li Guanhai, and Chen Xiaoshuang
Infrared and Laser Engineering
  • Mar. 24, 2021
  • Vol.50, Issue 1 (2021)