Freeform surface design of laser beam shaping by iteration in two orthogonal directions (invited)
Jingfei Ye, Yu Zhu, Youyang Gu, Huanqiu Zhan, Shuqin Cao, Jianmin Wei, Zhenzhen Song, Zhaolou Cao, and Gaige Zheng
Infrared and Laser Engineering
  • Aug. 16, 2023
  • Vol. 52, Issue 7 (2023)
Design methods of freeform surface diffractive optics for beam shaping (invited)
Infrared and Laser Engineering
  • Aug. 16, 2023
  • Vol. 52, Issue 7 (2023)
Design of compact telephoto mobile phone lens based on freeform surface (invited)
Ningyan Xu, Zhishan Gao, Lu Chen, Jing Huang, Yutong Zou, and Qun Yuan
Infrared and Laser Engineering
  • Aug. 16, 2023
  • Vol. 52, Issue 7 (2023)
Freeform off-axis four-mirror all-aluminum infrared detection system (invited)
Rong Gao, Xianglong Mao, Jinpeng Li, Zhichen Xu, and Yongjun Xie
Infrared and Laser Engineering
  • Aug. 16, 2023
  • Vol. 52, Issue 7 (2023)
Design of cooled freeform off-axis three-mirror system with large rectangular field (invited)
Zhuang Qian, Yan Mo, Rundong Fan, Hao Tan, Huiru Ji, and Donglin Ma
Infrared and Laser Engineering
  • Aug. 16, 2023
  • Vol. 52, Issue 7 (2023)