Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Octave-spanning soliton optical frequency comb based on AlN microring resonator (Invited)
Huilan Tu, Jia Liu, Haizhong Weng, Yudan Zhang, Jiangnan Dai, Qiaoyin Lu, F. Donegan John, and Weihua Guo
Infrared and Laser Engineering
  • Jun. 14, 2022
  • Vol. 51, Issue 5 (2022)
Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Chip-scale Kerr optical frequency comb for wavelength-division multiplexing optical fiber communications (Invited)
Yanlan Xiao, Yanping Yang, Zhengyuxiao Yang, Jiahao Hu, Danni Jin, Yong Geng, and Heng Zhou
Infrared and Laser Engineering
  • Jun. 14, 2022
  • Vol. 51, Issue 5 (2022)
Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Fabrication of silicon nitride-based integrated microcavity optical frequency comb devices (Invited)
Zhendong Zhu, Pingwei Lin, Zhaoyang Sun, Benfeng Bai, and Xueshen Wang
Infrared and Laser Engineering
  • Jun. 14, 2022
  • Vol. 51, Issue 5 (2022)
Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Coherently pumped microcavity soliton physics and dual-comb applications(Invited)
Zhaoyu Cai, Zihao Wang, Changxi Yang, and Chengying Bao
Infrared and Laser Engineering
  • Jun. 14, 2022
  • Vol. 51, Issue 5 (2022)
Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Integrated chalcogenide frequency combs (Invited)
Di Xia, Jiaxin Zhao, Jiayue Wu, Zifu Wang, Bin Zhang, and Zhaohui Li
Infrared and Laser Engineering
  • Jun. 14, 2022
  • Vol. 51, Issue 5 (2022)