Rapid communications
[in Chinese]
Xiaoming Xi, Peng Wang, Baolai Yang, Chen Shi, Zilun Chen, Pengfei Ma, Hanwei* Zhang, Xiaolin** Wang, Zefeng Wang, Wenguang Liu, Kai Han, Pu Zhou, Xiaojun Xu, and Jinbao*** Chen
Acta Optica Sinica
  • Nov. 07, 2022
  • Vol. 42, Issue 22 (2022)
X-Ray Optics
Electro-Optical Design of Focusing System for Rod-Anode X-Ray Sources
Lina Shi, Junbiao Liu, Geng Niu, Zengya Dong, Chenhui Deng, and Li Han
Acta Optica Sinica
  • Nov. 07, 2022
  • Vol. 42, Issue 22 (2022)
Vision, Color, and Visual Optics
Color Calculation Accuracy of LED Display Based on CIE1931 Color Matching Functions
Xinyuan Gao, Min Huang, Yu Wang, Yu Li, Xiu Li, Zimo Yan, Yanfang Xu, and Yu Liu
Acta Optica Sinica
  • Nov. 07, 2022
  • Vol. 42, Issue 22 (2022)
Spectroscopy
Inversion of Soil Iron Oxide Based on Multi-Scale Continuous Wavelet Decomposition
Hailong Zhao, Shu Gan, Xiping Yuan, Lin Hu, Shuai Liu, and Junjie Wang
Acta Optica Sinica
  • Nov. 07, 2022
  • Vol. 42, Issue 22 (2022)
Spectroscopy
Fluorescence Background Subtraction Algorithm of UV Raman Based on Morphology and Polynomial Fitting
Ganshang Si, Jiaxiang Liu, Zhengang Li, Zhiqiang Ning, and Yonghua Fang
Acta Optica Sinica
  • Nov. 07, 2022
  • Vol. 42, Issue 22 (2022)