X-Ray Optics
Simulation and Test of Effective Area of Lobster Eye X-Ray Optical Device
Li Longhui, Gu Yan, Zhang Zhen, Xu Zhao, Zhang Chen, Lin Zhixing, Jia Zhenqing, Zhao Donghua, Jin Ge, Li Yufei, Jiang Bowen, Wu Chao, Yang Xiaoming, Song Chun, Zhou Xin, Liao Yidai, Guo Yan, Li Jingwen, Han Xiaoming, and Liu Jianqiang
Acta Optica Sinica
 • May. 21, 2022
 • Vol.42, Issue 9 (2022)
Machine Vision
Polarization Imaging Detection of Individual Camouflage Based on Two-Stream Fusion Network
Acta Optica Sinica
 • May. 21, 2022
 • Vol.42, Issue 9 (2022)
Lasers and Laser Optics
Theoretical and Experimental Research on 100 kHz Cavity-Dumped Thin-Disk Laser
Dong Jing, Chen Hantian, Wang Hailin, Zhu Guangzhi, Kozlov Aleksei, and Zhu Xiao
Acta Optica Sinica
 • May. 21, 2022
 • Vol.42, Issue 9 (2022)
Atmospheric Optics and Oceanic Optics
Turbulence Models and Daily Variations Obtained by Bidirectional Atmospheric Coherent Length Measurements
Acta Optica Sinica
 • May. 21, 2022
 • Vol.42, Issue 9 (2022)
Reviews
Progress and Prospect of Mid-Infrared Fiber Laser Technology
Cui Yulong, Zhou Zhiyue, Huang Wei, Li Zhixian, Li Hao, Wang Meng, and Wang Zefeng
Acta Optica Sinica
 • May. 21, 2022
 • Vol.42, Issue 9 (2022)
Top Downloads
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 42, Issue 1, 0111001 (2022)
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 41, Issue 17, 1728001 (2021)
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 41, Issue 19, 1936001 (2021)