• Chinese Journal of Lasers
  • Vol. 49, Issue 24, 2416002 (2022)
Yan Sun1, Fan Wang1, Yafei Wang1, Qiubai Yang1, Xin Wang1、*, Shubin Chen1, Chunlei Yu1、2, and Lili Hu1、2、**
Author Affiliations
  • 1[in Chinese]
  • 2[in Chinese]
  • show less
    DOI: Cite this Article
    Yan Sun, Fan Wang, Yafei Wang, Qiubai Yang, Xin Wang, Shubin Chen, Chunlei Yu, Lili Hu. [J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(24): 2416002 Copy Citation Text show less

    Abstract