• High Power Laser Science and Engineering
  • Vol. 10, Issue 2, 02000e17 (2022)
Fuyuan Wu*, Xiaohu Yang, Yanyun Ma, Qi Zhang, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Hao Liu, Zhengdong Liu, Jiayong Zhong, Jian Zheng, Yutong Li, and Jie Zhang
DOI: 10.1017/hpl.2022.8 Cite this Article
Fuyuan Wu, Xiaohu Yang, Yanyun Ma, Qi Zhang, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Hao Liu, Zhengdong Liu, Jiayong Zhong, Jian Zheng, Yutong Li, Jie Zhang. Machine-learning guided optimization of laser pulses for direct-drive implosions - CORRIGENDUM[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2022, 10(2): 02000e17 Copy Citation Text show less

Abstract

There was a mistake in the value of V in the righthand column of Table 1. A correct version of the table is below.

Copy Citation Text
Fuyuan Wu, Xiaohu Yang, Yanyun Ma, Qi Zhang, Zhe Zhang, Xiaohui Yuan, Hao Liu, Zhengdong Liu, Jiayong Zhong, Jian Zheng, Yutong Li, Jie Zhang. Machine-learning guided optimization of laser pulses for direct-drive implosions - CORRIGENDUM[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2022, 10(2): 02000e17
Download Citation