Contents
2009
Volume: 2 Issue 1
20 Article(s)

Export citation format
Homeostatic photobiomodulation
Timon Chengyi LIU, Ruochun LIU, Ling ZHU, Jianqin YUAN, Min HU, and Songhao LIU
Frontiers of Optoelectronics
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 1 (2009)
All-optical ultra-wideband pulse generation based on semiconductor optical amplifiers
Jianji DONG, Xinliang ZHANG, and Dexiu HUANG
Several all-optical methods for ultra-wideband (UWB) pulse generation based on various nonlinearities of single semiconductor optical amplifiers (SOAs), namely cross phase modulation (XPM), cross gain modulation (XGM), and a hybrid of self phase modulation (SPM) and XGM, have been demonstrated. In the first method, UWB
Frontiers of Optoelectronics
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 40 (2009)
Short cavity single-frequency all-fiber Er/Yb co-doped laser
Ming ZHAO, Yubin GUO, Tianshu WANG, and Xuanguo SHEN
Frontiers of Optoelectronics
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 81 (2009)
AlxGa1-xN solar-blind photodetectors grown by low pressure MOCVD
Xiaoyan WANG, Xiaoliang WANG, Baozhu WANG, Junxue RAN, Hongling XIAO, Cuimei WANG, and Guoxin HU
Frontiers of Optoelectronics
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 113 (2009)