Past Editorial Board Members

Past Editorial Board Members

Name Title Start term End term
Zhiping (James) Zhou Editor-in-Chief 2013 2018
Michael A. Fiddy Deputy Editor 2013 2016
Huiyun Liu Associate Editor 2018 2019
Han Zhang Associate Editor 2017 2020
Wayne Dickson Associate Editor 2016 2019
Eric Cassan Associate Editor 2014 2020
Junpeng Guo Associate Editor 2014 2020
Jun Wang Associate Editor 2014 2020
Koji Yamada Associate Editor 2014 2020
Xinliang Zhang Associate Editor 2014 2020
Zhengyuan Xu Associate Editor 2013 2015
Boris Mizaikoff Associate Editor 2013 2016
Xianfeng Chen Associate Editor 2013 2018
Claire Gu Associate Editor 2013 2018
Satoshi Iwamoto Associate Editor 2013 2018
Jurgen Michel Associate Editor 2013 2018
Takashige Omatsu Associate Editor 2013 2018
Yikai Su Associate Editor 2013 2019
Stefano Trillo Associate Editor 2013 2018
Hon Ki Tsang Associate Editor 2013 2017
Daoxin Dai Associate Editor 2013 2019
Yun-Feng Xiao Associate Editor 2013 2019
Ching-Fuh Lin Associate Editor 2013 2019