Contents
2023
Volume: 44 Issue 2
8 Article(s)

Export citation format
Study on Ion Implantation Temperature of Mercury Cadmium Telluride
Bin HE, Huan ZHANG, Gang HAN, Xu-sheng WANG, and Chen LIU
  • Publication Date: Feb. 01, 2023
  • Vol. 44 Issue 2 13 (2023)
Study on Dislocation Suppression of Si-based CdTe Materials by In-situ Annealing
Zhen LI, Dan WANG, Da GAO, and Wei-rong XING
  • Publication Date: Feb. 01, 2023
  • Vol. 44 Issue 2 18 (2023)
Research on Image Coding Processing Technology Based on Reduced Bit Rate Design
Geng LI, Yi LIU, Li ZHAN, Jia-bin YANG, Xiang ZHANG, and Meng-meng MA
  • Publication Date: Feb. 01, 2023
  • Vol. 44 Issue 2 41 (2023)
[in Chinese]
  • Publication Date: Feb. 01, 2023
  • Vol. 44 Issue 2 1 (2023)