Airborne SINS Self-Calibration Technology Based on Maximum Correntropy Kalman Filter
Yang ZHAO, Hongde DAI, Baidong ZHENG, Shaowu DAI, and Pengfei ZHANG
Ultrafast Science
  • Jan. 10, 2022
  • Vol.43, Issue 6 (2021)
Performance Research of Hemispherical Resonator Gyro Influenced of Total Dose Radiation Effect
Ultrafast Science
  • Jan. 10, 2022
  • Vol.43, Issue 6 (2021)
An Improved Initialization Method of Visual /IMU Navigation System Initialization
Ultrafast Science
  • Jan. 10, 2022
  • Vol.43, Issue 6 (2021)
Design of Triangular Shear Microseismic Monitoring Piezoelectric Acceleration Sensor
Shuaishuai JIANG, Yannan SHI, Chongchong ZHANG, and Yiying WANG
Ultrafast Science
  • Jan. 10, 2022
  • Vol.43, Issue 6 (2021)
Fuzzy Neuron PID Control of Output Displacement of Multilayer Piezoelectric Actuator
Yonggen CAI, Zhongliang SHEN, Guohua XIAO, Shaozeng YANG, and Yuguo CUI
Ultrafast Science
  • Jan. 10, 2022
  • Vol.43, Issue 6 (2021)