Review
Recent Progress in Fiber Optofluidic Lasing and Sensing
Xi YANG, Chaoyang GONG, Yiling LIU, Yunjiang RAO, Mateusz SMIETANA, and Yuan GONG
Photonic Sensors
  • May. 14, 2021
  • Vol.11, Issue 2 (2021)
Review
Fiber-Optic Microstructure Sensors: A Review
Zengling RAN, Xiu HE, Yunjiang RAO, Dong SUN, Xiaojuan QIN, Debiao ZENG, Wangwei CHU, Xiankun LI, and Yabin WEI
Photonic Sensors
  • May. 14, 2021
  • Vol.11, Issue 2 (2021)
Review
Review of Femtosecond-Laser-Inscribed Fiber Bragg Gratings: Fabrication Technologies and Sensing Applications
Photonic Sensors
  • May. 14, 2021
  • Vol.11, Issue 2 (2021)
Review
Review on Speckle-Based Spectrum Analyzer
Yangyang WAN, Xinyu FAN, and Zuyuan H
Photonic Sensors
  • May. 14, 2021
  • Vol.11, Issue 2 (2021)
Review
DFOS Applications to Geo-Engineering Monitoring
Bin SHI, Dan ZHANG, Honghu ZHU, Chengcheng ZHANG, Kai GU, Hongwei SANG, Heming HAN, Mengya SUN, and Jie LI
Photonic Sensors
  • May. 14, 2021
  • Vol.11, Issue 2 (2021)