Regular
High-Performance Quality Factor Based Sensor With Diagonal Cylinder Metasurface of the Bound State in the Continuum
Yuxuan CHEN, Yuke LI, Zhengda HU, Zexiang WANG, Zhenxing LI, and Jicheng WANG
Photonic Sensors
  • Mar. 12, 2023
  • Vol. 13, Issue 2 (2023)
Regular
Coupling of Epsilon-Near-Zero Mode to Mushroom-Type Metamaterial for Optimizing Infrared Suppression and Radiative Cooling
Photonic Sensors
  • Mar. 12, 2023
  • Vol. 13, Issue 2 (2023)
Regular
A Depth Sensor Based on Transient Property of Liquid Crystal Lens
Haifeng XIAO, Zhiqiang LIU, Baolin TAN, and Mao YE
Photonic Sensors
  • Mar. 12, 2023
  • Vol. 13, Issue 2 (2023)
Regular
Fiber Fabry-Perot Demodulation System Based on Dual Fizeau Interferometers
Deyi KONG, Zengyu SONG, Ning WANG, Zhiqi WANG, Peijian HUANG, Yong ZHU, and and Jie ZHANG
Photonic Sensors
  • Mar. 12, 2023
  • Vol. 13, Issue 2 (2023)
Regular
Design and Investigation of a High-Sensitivity Tilt Sensor Based on FBG
Jianjun PAN, Liangying WANG, Wei HOU, and Hanyang LV
Photonic Sensors
  • Mar. 12, 2023
  • Vol. 13, Issue 2 (2023)