Regular
Multi-Wavelength Ultra-Weak Fiber Bragg Grating Arrays for Long-Distance Quasi-Distributed Sensing
Wenjing GAO, Jianxia LIU, Huiyong GUO, Xin JIANG, Shaofa SUN, and Haihu YU
Photonic Sensors
  • Jan. 10, 2022
  • Vol. 12, Issue 2 (2022)
Regular
A Plasmonic Refractive-Index Sensor Based Multiple Fano Resonance Multiplexing in Slot-Cavity Resonant System
Zicong GUO, Kunhua WEN, Yuwen QIN, Yihong FANG, Zhengfeng LI, and Li CHEN
Photonic Sensors
  • Jan. 10, 2022
  • Vol. 12, Issue 2 (2022)
Regular
High-Sensitive Numerical Gas Detection Using LSPR Effect and Fano Resonance in a Slotted MDM Structure
Hai LIU, Benlei ZHAO, Xu ZHANG, Hancheng ZHANG, Bo WU, and Shoufeng TANG
Photonic Sensors
  • Jan. 10, 2022
  • Vol. 12, Issue 2 (2022)
Regular
A Novel Surfactant Sensitized Fluorescent Sensor for Co(II) Based on Nitrogen Doped Carbon Quantum Dots
Photonic Sensors
  • Jan. 10, 2022
  • Vol. 12, Issue 2 (2022)
Regular
Effect of PMMA Removal Methods on Opto-Mechanical Behaviors of Optical Fiber Resonant Sensor With Graphene Diaphragm
Photonic Sensors
  • Jan. 10, 2022
  • Vol. 12, Issue 2 (2022)