Contents
2021
Volume: 2 Issue 1
4 Article(s)
Optoelectronics
Carrier dynamic process in all-inorganic halide perovskites explored by photoluminescence spectra
Jing Chen, Chao Zhang, Xiaolin Liu, Lin Peng, Jia Lin, and Xianfeng Chen
Review of Optics: a virtual journal
  • Publication Date: Jan. 29, 2021
  • Vol.9 Issue, 2 02000151 (2021)
Reviews
Organic photoresponsive materials for information storage: a review
Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao
Review of Optics: a virtual journal
  • Publication Date: Dec. 15, 2020
  • Vol.3 Issue, 1 014001 (2021)
Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers
Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao
Review of Optics: a virtual journal
  • Publication Date: Jan. 08, 2021
  • Vol.3 Issue, 1 014002 (2021)
Light field on a chip: metasurface-based multicolor holograms
Dandan Wen, Jasper J. Cadusch, Jiajun Meng, and Kenneth B. Crozier
Review of Optics: a virtual journal
  • Publication Date: Mar. 04, 2021
  • Vol.3 Issue, 2 024001 (2021)

About the Cover