Contents
2022
Volume: 10 Issue 6
13 Article(s)

Export citation format
Research Articles
How the laser beam size conditions the temporal contrast in pulse stretchers of chirped-pulse amplification lasers
Simon Roeder, Yannik Zobus, Christian Brabetz, and Vincent Bagnoud
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Aug. 04, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e34 (2022)
Record power and efficient mid-infrared supercontinuum generation in germania fiber with high stability
Linyong Yang, Yukun Yang, Bin Zhang, Xiran Zhu, Desheng Zhao, Shuailin Liu, and Jing Hou
We report the demonstration of a mid-infrared (MIR) supercontinuum (SC) laser delivering a record-breaking average output power of more than 40 W with a long-wavelength edge up to 3.5 μm. The all-fiberized configuration was composed of a thulium-doped fiber amplifier system emitting a broadband spectrum covering 1.9–2.
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Sep. 26, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e36 (2022)
Designing a toroidal crystal for monochromatic X-ray imaging of a laser-produced He-like plasma
Miao Li, Tong Yao, Zuhua Yang, Jun Shi, Feng Wang, Guohong Yang, Minxi Wei, Ao Sun, and Yang Li
In this study, a toroidal quartz ( $20\overline{2}3$ ) crystal is designed for monochromatic X-ray imaging at 72.3°. The designed crystal produces excellent images of a laser-produced plasma emitting He-like Ti X-rays at 4.75 keV. Based on the simulations, the imaging resolutions of the spherical and toroidal crys
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Sep. 26, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e37 (2022)
Dispersion management for a 100 PW level laser using a mismatched-grating compressor | Editors' Pick
Fenxiang Wu, Jiabing Hu, Xingyan Liu, Zongxin Zhang, Peile Bai, Xinliang Wang, Yang Zhao, Xiaojun Yang, Yi Xu, Cheng Wang, Yuxin Leng, and Ruxin Li
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 08, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e38 (2022)
Gain-switched watt-level thulium-doped fiber laser and amplifier operating at 1.7 μm
Yang Xiao, Xusheng Xiao, Lutao Liu, and Haitao Guo
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 13, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e40 (2022)
Multilayer dielectric grating pillar-removal damage induced by a picosecond laser
Kun Shuai, Xiaofeng Liu, Yuanan Zhao, Keqiang Qiu, Dawei Li, He Gong, Jian Sun, Li Zhou, Youen Jiang, Yaping Dai, Jianda Shao, and Zhilin Xia
Multilayer dielectric gratings typically remove multiple-grating pillars after picosecond laser irradiation; however, the dynamic formation process of the removal is still unclear. In this study, the damage morphologies of multilayer dielectric gratings induced by an 8.6-ps laser pulse were closely examined. The damage
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 11, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e42 (2022)
Large temporal window and high-resolution single-shot cross-correlator with two separate measurement channels
Jingui Ma, Xiaoping Ouyang, Liangze Pan, Peng Yuan, Dongfang Zhang, Jing Wang, Guoqiang Xie, Jianqiang Zhu, and Liejia Qian
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 11, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e43 (2022)
Transverse mode instability mitigation in a high-power confined-doped fiber amplifier with good beam quality through seed laser control
Hanshuo Wu, Haobo Li, Yi An, Ruixian Li, Xiao Chen, Hu Xiao, Liangjin Huang, Huan Yang, Zhiping Yan, Jinyong Leng, Zhiyong Pan, and Pu Zhou
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 11, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e44 (2022)
Electron pulse train accelerated by a linearly polarized Laguerre–Gaussian laser beam | On the Cover
Yin Shi, David R. Blackman, Ping Zhu, and Alexey Arefiev
A linearly polarized Laguerre–Gaussian (LP-LG) laser beam with a twist index $l = -1$ has field structure that fundamentally differs from the field structure of a conventional linearly polarized Gaussian beam. Close to the axis of the LP-LG beam, the longitudinal electric and magnetic fields dominate over the transvers
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Nov. 11, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e45 (2022)
Intense harmonic generation driven by a relativistic spatiotemporal vortex beam
Lingang Zhang, Liangliang Ji, and Baifei Shen
High Power Laser Science and Engineering
 • Publication Date: Dec. 05, 2022
 • Vol. 10, Issue 6, 06000e46 (2022)