X-Ray Optics
Optimization of Electron Beams for End-Window X-Ray Tubes with High Power
Silin Wang, Junbiao Liu, Dazheng Wang, Pengfei Wang, and Li Han
Acta Optica Sinica
  • Nov. 20, 2023
  • Vol. 43, Issue 22 (2023)
Spectroscopy
Terahertz Coal Ash Prediction Method Based on Dual-Channel Convolutional Neural Network
Jiaojiao Ren, Tiexin Jiao, Jian Gu, Qi Chen, Lijuan Li, and Jiyang Zhang
Acta Optica Sinica
  • Nov. 20, 2023
  • Vol. 43, Issue 22 (2023)
Scattering
Deep Learning-Based Particle Shape Classification Using Low-Bit-Depth Speckle Patterns in Interferometric Particle Imaging
Acta Optica Sinica
  • Nov. 20, 2023
  • Vol. 43, Issue 22 (2023)
Remote Sensing and Sensors
Curvature and Bending Direction Error Correction Model of FBG Shape Sensor
Acta Optica Sinica
  • Nov. 20, 2023
  • Vol. 43, Issue 22 (2023)
Optics at Surfaces
Circular Dichroism with High Q Factor of Symmetry-Broken Dimeric Hybrid Structure
Gongli Xiao, Sitong Zhou, Hongyan Yang, Zifan Lai, Jiayu Chen, Haiou Li, Xingpeng Liu, and Zanhui Chen
Acta Optica Sinica
  • Nov. 20, 2023
  • Vol. 43, Issue 22 (2023)