Contents 38 Article (s)
Security enhanced underwater visible light communication system based on chaotic phase scrambling and conjugate frequency hopping
Lu Zhilan, Shen Chao, Shi Jianyang, Chi Nan
 • Posted Date:Mar. 24, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

Sideband-free dispersion-managed Yb-doped mode-locked fiber laser with Gires-Tournois interferometer mirrors
Feng Aoran, Liu Bowen, Yan Dongyu, Bi Genyu, Song Youjian, Hu Minglie
 • Posted Date:Mar. 24, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

400 Gb/s physical random number generation based on deformed square self-chaotic lasers
Li Jiancheng, Li Yali, Dong Yunxiao, Yang Yuede, Xiao Jin-Long, Huang Yongzhen
 • Posted Date:Mar. 24, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

Effects of laser waveform on the generation of fast electrons in laser-solid interactions
Dong Xiaomei, Du Yuhan, Xu Miaohua, Li Yutong, Zhang Zhe, Li Yingjun
 • Posted Date:Mar. 24, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

Environmental stable, spectral-shape-controllable, GHz femtosecond Yb-doped fiber laser
Chen Kefeng, Gan Lina, Tao Yingge, Shao Weilin, Yu Wei, Lin Haowei, Cai Zhiping, Cheng Huihui
 • Posted Date:Mar. 17, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

Optical scrambler using WGM micro bottle cavity
Chang Pengfa, Wang Chen, Jiang Tao, Wang Longsheng, Zhao Tong, Gao Hua, Jia Zhiwei, Guo Yuanyuan, Wang Yuncai, Wang Anbang
 • Posted Date:Mar. 17, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue6 (2023)

Get PDF

Intra-cavity third harmonic generation in a continuous-wave / self-mode-locked semiconductor disk laser
Li Chunling, Cheng Jia, Zhu Renjiang, Wang Tao, Jiang Lidan, Tong Cunzhu, Song Yanrong, Peng Zhang
 • Posted Date:Mar. 17, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue5 (2023)

Get PDF

Solar-blind avalanche photodetector based on epitaxial Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/La<sub>0.8</sub>Ca<sub>0.2</sub>MnO<sub>3</sub> pn heterojunction with ultrahigh gain
Li Ning, Zhang Qingyi, Yang Yongtao, Tang Yuanjun, Zhang Tao, Shen Jiaying, Wang Yuehui, Zhang Fan, Zhang Yang, Wu Zhenping
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue5 (2023)

Get PDF

Enhanced near-infrared light-induced photoresponse via transition of monocrystal phase and surface reconstruction
Jia Hong, Jiang Hongming, Zhang Yuping, Hua Shuxu, Liu Qing, Yuan Yuquan, Hu Yanfei, Peng Feng, Liu Xiaofeng
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue5 (2023)

Get PDF

Hundred-watt level all-fiber visible supercontinuum generation from a graded-index multimode fiber
Jiang Li, Song Rui, Hou Jing
 • Posted Date:Mar. 10, 2023
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue5 (2023)

Get PDF