Contents 25 Article (s)
Polarization domains and self-mode-locked pulses in an erbium-doped fiber laser
Cheng Peiyun, Han Mengmeng, Du Yueqing, Shu Xuewen
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

Self-healing of holographically generated moiré lattice wave-fields
Tang Siwei, Shang Chunlei, Liu Zaofeng, Lu Chengzhen, Cai Yangjian, Gao Yuanmei, Wen Zengrun
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

Speckle back-propagation for compensation of nonlinear effects in few-mode optical fibers
Anisimov Pavel, Tsyplakov Evgenii, Zemlyakov Viacheslav, Gao Jiexing
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

Characteristic extraction of soliton dynamics based on convolutional autoencoder neural network
Liu Congcong, He Jiangyong, Wang Pan, Xing Dengke, Li Jin, Liu Yange, Wang Zhi
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

Binary Diffractive Lens with Sub-Wavelength Focusing for Terahertz Imaging
Ning Ran, Wang Dayong, Rong Lu, Zhao Jie, Wang Yunxin, Lin Shufeng
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

High-uniformity 2×64 silicon avalanche photodiode arrays with silicon multiple epitaxy technology
wang tiancai, Cao Peng, peng hongling, Xu Chuanwang, Song Haizhi, Zheng Wanhua
 • Posted Date:Sep. 21, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue3 (2023)

Get PDF

Large Band Gap Oscillations in Two-dimensional Dion–Jacobson Phase Perovskites caused by Coherent Longitudinal Acoustic Phonons
Sun Fengke, Wu Boning, Jin Shengye
 • Posted Date:Sep. 8, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue10 (2022)

Get PDF

Photoinduced Excimer Generation in Perylene Diimide Dimer: Effects of Solvent Polarity
Ran Guangliu, Wang Hang, Song Yujing, Liu Yahui, Bo Zhishan, Zhang Wenkai
 • Posted Date:Sep. 8, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue10 (2022)

Get PDF

Linearized microwave downconversion link based on fast and intelligent impairment equalization for the noncooperative systems
Chen Zhiyu, Zhong Xin, Jiang Lin, Xu Jiaxin, Liu Jingxian, Pan Yan, Zhou Tao
 • Posted Date:Sep. 8, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 21 Issue2 (2023)

Get PDF