Contents 27 Article (s)
Structural and optical properties evolution in pressure-induced amorphomization of metal-organic framework ZIF-8
Huang Xin, Jiang Yiguang, Chen Zhuocheng, Duan Xing, Zhang Long, He Jin
 • Posted: May. 18, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Subwavelength resolved terahertz real-time imaging based on a compact and simplified system
Tan Zhi-Yong, Wan Wen-Jian, Wang Chang, Cao Juncheng
 • Posted: May. 18, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Reconstruction and Fitting of Second-harmonic Signals by Wavelength Modulation Spectroscopy Method Based on Fast Fourier Transform
Lai Linquan, Chen Kongtao, Chen Yue, Tang Jiale, Jia Fuqiang, Qiao Dun, Fan Yuanlong, Li Kang, Copner Nigel
 • Posted: May. 18, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

White light interferometry with spectral-temporal demodulation for large-range thickness measurement
Zhu Yunlong, Li Zhuoran, Lu Xu, Yuan Yonggui, Yang Jun
 • Posted: May. 18, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Double-Groove Rectangular Gratings for High-Efficiency Wideband Vertical Coupling in Planar-Integrated Optical Systems
Ma Guoqing, Yu Junjie
 • Posted: May. 18, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Investigations on beam quality improvement of a NCPM-KTA based high energy optical parametric oscillator with unstable resonator with a Gaussian reflectivity mirror [invited]
Meng Jun, Li chen, Cong ZH, Zhao Zhigang, Wang Shang, Liu gaoyou, Liu Zhaojun
 • Posted: May. 13, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Dynamic coloration of polymerized cholesteric liquid crystal networks by infiltrating organic compounds
Cao Yu, Chong Li, Wu Ke-Hui, You Lu-Qian, Li Sensen, Chen Lujian
 • Posted: May. 13, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Nd<sup>3+</sup>-doped silica glass and fiber prepared by modified sol-gel method
Chen Yinggang, Lin Zhiquan, Wang Yafei, Wang Meng, Zhang Lei, Jiao Yan, Dong Hehe, Wang Shikai, Yu Chunlei, Hu Lili
 • Posted: May. 13, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Spectrally-sliced heterodyne coherent receiver with halved electrical bandwidth
Wu Qi, Zhu Yixiao, cheng ziyu, yin longjie, Hu Weisheng
 • Posted: May. 13, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF

Role of the Interlayer Interactions in Ultrafast Terahertz Thermal Dynamics of Bilayer Graphene
Jia Tingyuan, Xie Shaoming, Zhang Zeyu, Yin Qinxue, Wang Chunwei, Quan Chenjing, Xing Xiao, Du Juan, Leng Yuxin
 • Posted: May. 13, 2022
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 9 (2022)

Get PDF