Neurophotonics and Optical Regulation
Spatial Registration Method for Neuronavigation Using Adaptive Thresholds
Cong Chen, Miao Liu, Jigang Wang, and Shourui Yang
Chinese Journal of Lasers
  • Aug. 10, 2022
  • Vol. 49, Issue 20 (2022)
Biomedical Optical Imaging
Fundus Image Classification Research Based on Ensemble Convolutional Neural Network and Vision Transformer
Yuan Yuan, Minghui Chen, Shuting Ke, Teng Wang, Longxi He, Linjie Lü, Hao Sun, and Jiannan Liu
Chinese Journal of Lasers
  • Aug. 10, 2022
  • Vol. 49, Issue 20 (2022)
Biomedical Optical Imaging
Photosensitive AgBr@PLGA Nanoprobes for Near-Infrared Second Region Tumor-Specific Photoacoustic Imaging
Chinese Journal of Lasers
  • Aug. 10, 2022
  • Vol. 49, Issue 20 (2022)
Biomedical Optical Imaging
Optimization of Large-Core-Fiber-Based Fiber Probe for Optical Coherence Tomography
Jianrong Qiu, Chen Yang, Cheng Zhang, Jia Meng, Tao Han, Huanghe Qian, Peizhe Chen, Lu Yang, Zhiyi Liu, and Zhihua Ding
Chinese Journal of Lasers
  • Aug. 10, 2022
  • Vol. 49, Issue 20 (2022)
Optical Diagnostics and Therapy
Design and Experiment of Push-Broom Hyperspectral Microscopic Imaging System
Meijie Qi, Lixin Liu, Yanru Li, Yujie Liu, Zhoufeng Zhang, and Junle Qu
Chinese Journal of Lasers
  • Aug. 10, 2022
  • Vol. 49, Issue 20 (2022)