laser manufacturing
[in Chinese]
Mei Xuesong, Duan Jian, Li Ming, and Li Xiaowei
Chinese Journal of Lasers
  • May. 16, 2022
  • Vol.49, Issue 10 (2022)
nonlinear optics
Ultrafast Optical Parametric Amplification Based on Preamplification Pumped by Second Harmonic Generation
Chinese Journal of Lasers
  • May. 12, 2022
  • Vol.49, Issue 11 (2022)
Micro-Nano 3D Printing Based on Photopolymerization and Its Development Status and Trends
Zhao Yuanyuan, Luo Haichao, Liang Zixin, Deng Mingjie, and Duan Xuanming
Chinese Journal of Lasers
  • May. 12, 2022
  • Vol.49, Issue 10 (2022)
Recent Advances in Micro/Nano 4D Printing
Zhang Mingduo, Deng Chunsan, Fan Xuhao, Zhang Zexu, Chen Ajun, Tao Yufeng, Liu Yuncheng, Jiao Binzhang, Gao Hui, and Xiong Wei
Chinese Journal of Lasers
  • May. 12, 2022
  • Vol.49, Issue 10 (2022)
Application of Bionic Superhydrophobic Surface in Jaw End Face of Microgripper
Yang Chengjuan, Yang Xue, Wang Meng, Wang Fujun, Shi Beichao, and Zhu Xinyao
Chinese Journal of Lasers
  • May. 12, 2022
  • Vol.49, Issue 10 (2022)