• Advanced Photonics
 • Vol. 3, Issue 4, 044002 (2021)
Yan Jin1, Lin Zhou1、2、*, Jie Liang1, and Jia Zhu1、*
Author Affiliations
 • 1Nanjing University, College of Engineering and Applied Sciences, National Laboratory of Solid State Microstructures, Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, Nanjing, China
 • 2Nanjing University, Key Laboratory of Intelligent Optical Sensing and Manipulation, Ministry of Education, Nanjing, China
 • show less
  References
  [1] S. A. Maier. Plasmonics: Fundamentals and Applications(2007).

  CLP Journals

  [1] Zhengji Wen, Jialiang Lu, Weiwei Yu, Hao Wu, Hao Xie, Xiaohang Pan, Qianqian Xu, Ziji Zhou, Chong Tan, Dongjie Zhou, Chang Liu, Yan Sun, Ning Dai, Jiaming Hao. Dynamically reconfigurable subwavelength optical device for hydrogen sulfide gas sensing[J]. Photonics Research, 2021, 9(10): 10002060