Contents
2012
Volume: 2 Issue 2
9 Article(s)

Export citation format
Regular
Analysis and Improvement of SNR in FBG Sensing System
Delong KONG, Jun CHANG, Peijun GONG, Yongning LIU, Boning SUN, Xiangzhi LIU, Pengpeng WANG, Zongliang WANG, Weijie WANG, and and Yan ZHANG
  • Publication Date: Jun. 15, 2012
  • Vol. 2 Issue 2 148 (2012)
Tunability of Photonic Band Gaps in One- and Two-dimensional Photonic Crystals Based on ZnS Particles Embedded in TiO2 Matrix
Amel LABBANI, and Abdelmadjid BENGHALIA
  • Publication Date: Jun. 15, 2012
  • Vol. 2 Issue 2 180 (2012)
Review
Recent Progress in Distributed Optical Fiber Raman Photon Sensors at China Jiliang University
Zaixuan ZHANG, Jianfeng WANG, Yi LI, Huaping GONG, Xiangdong YU, Honglin LIU, Yongxing JIN, Juan KANG, Chenxia LI, Wensheng ZHANG, Wenping ZHANG, Xiaohui NIU, Zhongzhou SUN, Chunliu ZHAO, Xinyong DONG, and Shangzhong JIN
A brief review of recent progress in researches, productions and applications of full distributed fiber Raman photon sensors at China Jiliang University (CJLU) is presented. In order to improve the measurement distance, the accuracy, the space resolution, the ability of multi-parameter measurements, and the intelligenc
  • Publication Date: Jun. 15, 2012
  • Vol. 2 Issue 2 127 (2012)