Contents 52 Article (s)
Population dynamics of ultra-cold atoms interacting with radiation fields in the presence of inter-atomic collisions
Ghasemian Ebrahim, Tavassoly M. K.
 • Publication Date(Web): Jun. 21, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Photoacoustic/ultrasound dual modality imaging aided by acoustic reflectors
zhang guangjie, Sun Yu, Long xing, Zhang Rui, Yang Meng, Li Changhui
 • Publication Date(Web): Jun. 21, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Nanoplasmonic magneto-optical isolator
Foroughi Nezhad Vahid, You Chenglong, Veronis Georgios
 • Publication Date(Web): Jun. 21, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue8 (2021)

Get PDF

Q-switched mode-locked multimode fiber laser based on a graphene-deposited multimode microfiber
Wu Jia-Wen , Gao Yu-Xin, Lin Xu-Bin, Long Jin-Gan, Cui Hu, Luo Zhi-Chao, Xu Wencheng, Luo Aiping
 • Publication Date(Web): Jun. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Reduced threshold current density of GaN-based green laser diode by applying polarization doping p-cladding layer
Jiang Lingrong, Liu Jianping, Hu Lei, Zhang Liqun, Tian Aiqin, Xiong Wei, Ren Xiaoyu, Huang Siyi, Zhou Wei, Ikeda Masao, Yang Hui
 • Publication Date(Web): Jun. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Non-mechanical Beam Scanner based on VCSEL Integrated Amplifier with Resonant Wavelength Detuning Design
HU SHANTING, Gu Xiaodong, Nakahama Masanori, Koyama Fumio
 • Publication Date(Web): Jun. 7, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Strong coupling with absorption and emission features of Ag@Au hollow nanoshells interacting with J-aggregated dye molecules
Zhao Tianchen, Ma Qiang, Bian Yajie, Zhang Yuyi, Liu Yiting, Zhang Xiaolei, Wu Botao, Wu E, Lou shitao, Jin Qingyuan
 • Publication Date(Web): Jun. 7, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue12 (2021)

Get PDF

Editorial for special issue on Lithium Niobate Based Photonic Devices
Chen Yuping, Chen Feng
 • Publication Date(Web): May. 25, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. Issue ()

Get PDF

Rare-earth ions-doped MIR (2.7-3 µm) crystalline lasers: a review
Nie Hongkun, Wang Feifei, Liu Junting, Yang Kejian, zhang baitao, He Jingliang
 • Publication Date(Web): May. 25, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue9 (2021)

Get PDF

Passive Devices on Silicon Photonic MPW at 2-μm Wavelength
Ma Hui, Yang HaoTian, Tang Bo, Wei MaoLiang, Li JunYing, Wu JiangHong , Zhang Peng, Sun ChunLei, Li Lan, Lin HongTao
 • Publication Date(Web): May. 25, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol.19 Issue7 (2021)

Get PDF