Contents 5 Article (s)
Electrochemical driven dynamic plasmonics
Jin Yan, Zhou Lin, Liang Jie, Zhu Jia
  • Publication Date(Web): Jun. 8, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Optical superoscillatory waves without side lobes along a symmetric cut
Hu Yanwen, Wang Shiwang, Jia Junhui, Fu Shenhe, Yin Hao, Li Zhen, Chen Zhenqiang
  • Publication Date(Web): May. 31, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Single-shot spectral-volumetric compressed ultrafast photography
Ding Pengpeng, Yao Yunhua, Qi Dalong, Yang Chengshuai, Cao Fengyan, He Yilin, Yao Jiali, Jin Chengzhi, Huang Zhengqi, Deng Li, Deng Lianzhong, Jia Tianqing, Liang Jinyang, Sun Zhenrong, Zhang Shian
  • Publication Date(Web): May. 28, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

A review of bio-optical imaging systems with a high space-bandwidth product
Park Jongchan, Brady David, Zheng Guoan, Tian Lei, Gao Liang
  • Publication Date(Web): May. 28, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF

Dynamically controlling terahertz wave-fronts with cascaded metasurfaces
Cai Xiaodong, Tang Rong, Zhou Haoyang , Li Qiushi, Ma Shaojie, Wang Dongyi, Liu Tong, Ling Xiaohui, Tan Wei, He Qiong, Xiao Shiyi, Zhou Lei
  • Publication Date(Web): May. 20, 2021
  • Advanced Photonics

Get PDF